Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και των προαιρετικών (εφόσον υπάρχουν) µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες επιτελείται το κάθε µορφής διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.

Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίµησης των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων αποκλειστικά στην πύλη φοιτητολογίου στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και των εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος είναι τέσσερα (4) έτη. 

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τις πιστωτικές μονάδες με βάση τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Β’ 1466), καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, σε αντιστοίχηση με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το σύστημα «πιστωτικών µονάδων» βασίζεται στο φόρτο εργασίας του φοιτητή προκειµένου αυτός να ολοκληρώσει µια µαθησιακή διαδικασία. Για ένα εξάµηνο φοίτησης απαιτούνται, σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, 30 πιστωτικές µονάδες, ενώ για ένα ακαδηµαϊκό έτος 60. Αντίστοιχη είναι η πιστωτική µονάδα του ECTS (European Credit Transfer System), συστήµατος που εφαρµόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχει ενεργοποιηθεί η δράση-κινητικότητα φοιτητών του προγράµµατος Erasmus.

 

Κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών

Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τµήµατος. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται ακολούθως από την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών και εν συνεχεία από τη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ. Το Πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται ετησίως και η σχετική πράξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στον (ηλεκτρονικό ή έντυπο) Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. 

Στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος µπορούν να περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τοµέα άλλου Τµήµατος. Στην περίπτωση αυτή για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του διδακτικού προσωπικού του άλλου Τμήματος απαιτείται αντίστοιχη πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης η οποία απευθύνεται προς το Τμήμα και το Ίδρυμα όπου ανήκει ο διδάσκων.

 

Δείτε εδώ:

 

Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013

Πρόγραμμα Σπουδών 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2015

Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016

Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017

Πρόγραμμα Σπουδών 2017-2018

Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019

Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021  

Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022

Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

-----------------------------------------------

Προδιαγραφές Πτυχιακής Εργασίας 

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων ΠΣ 22-23

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων ΠΣ 21-22

Αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων ΠΣ 18-19